فایل های صوتی کتاب مکالمه زبان انگلیسی + گرامر در 60 روز (دوره متوسطه تا فوق پیشرفته)

لغات درس 1 - خداوند

بحث درس 1 - خداوند

لغات درس 2 - خوشبختی و بدبختی

بحث درس 2 - خوشبختی و بدبختی

لغات درس 3 - شهر و کشور ما

بحث درس 3 - شهر و کشور ما

لغات درس 4 - خنده و گریه

بحث درس 4 - خنده و گریه

لغات درس 5 - بهترین و بدترین چیزها

بحث درس 5 - بهترین و بدترین چیزها

لغات درس 6 - شباهت ها و تفاوت ها

بحث درس 6 - شباهت ها و تفاوت ها

لغات درس 7 - پز دادن

بحث درس 7 - پز دادن

لغات درس 8 - جرم

بحث درس 8 - جرم

لغات درس 9 - بیکاری

بحث درس 9 - بیکاری

لغات درس 10 - بچه ها

بحث درس 10 - بچه ها

لغات درس 11 - فرزند خواندگی

بحث درس 11 - فرزند خواندگی

لغات درس 12 - حیوانات

بحث درس 12 - حیوانات

لغات درس 14 - آرزو

بحث درس 14 - آرزو

لغات درس 15 - تصمیم گیری

بحث درس 15 - تصمیم گیری

لغات درس 16 - شک

بحث درس 16 - شک

لغات درس 18 - راز

بحث درس 18 - راز

لغات درس 19 - اعتماد

بحث درس 19 - اعتماد

لغات درس 22 - فرهنگ و تاریخ

بحث درس 22 - فرهنگ و تاریخ

لغات درس 24 - قضاوت

بحث درس 24 - قضاوت

لغات درس 25 - تربیت

بحث درس 25 - تربیت

لغات درس 26 - روان شناسی

بحث درس 26 - روان شناسی

لغات درس 27 - ورزش ها

بحث درس 27 - ورزش ها

لغات درس 28 - دین ها و باورها

بحث درس 28 - دین ها و باورها

لغات درس 29 - پیش بینی، خرافات و طالع بینی

بحث درس 29 - پیش بینی، خرافات و طالع بینی

لغات درس 30 - گذشته، حال و آینده

بحث درس 30 - گذشته، حال و آینده