سمینار زبان انگلیسی (دهم مرداد ماه 98)

سمینار واکسن فقر، آمپول دلار 24 مرداد
سمینار واکسن فقر – آمپول دلار (بیست و چهارم مرداد ماه 98)
آگوست 17, 2019
سمینار واکسن فقر، آمپول دلار 6 تیر
سمینار واکسن فقر – آمپول دلار (ششم تیر ماه 98)
آگوست 17, 2019