سمینار واکسن فقر – آمپول دلار (ششم تیر ماه 98)

سمینار زبان انگلیسی 10 مرداد
سمینار زبان انگلیسی (دهم مرداد ماه 98)
آگوست 17, 2019
سمینار واکسن فقر، آمپول دلار 5 اردیبهشت
سمینار واکسن فقر – آمپول دلار (پنجم اردیبهشت ماه 98)
آگوست 17, 2019