ارتباطات جادویی

برای شرکت در سمینار این فرم زیر را تکمیل کنید

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

نام و نام خانوادگی(ضروری)

کارگاه فروش (رایگان)

کارگاه فروش (ثبت نامی)

استعدادیابی (رایگان)