فایل های صوتی کتاب آموزش زبان انگلیسی (ویژه بزرگسالان)

درس اول- حروف الفبا انگلیسی

درس دوم- حروف ترکیبی

درس سوم- مکالمات ابتدایی 1

درس سوم- قسمت B

درس سوم- قسمت C

درس سوم- قسمت D

درس سوم- قسمت E

درس چهارم- مکالمات ابتدایی 2

درس چهارم- قسمت B

درس چهارم- قسمت C

درس چهارم- قسمت D

درس چهارم- قسمت E

درس پنجم - مکالمات ابتدایی 3

درس پنجم - قسمت B

درس پنجم - قسمت C

درس پنجم - قسمت D

درس پنجم - قسمت E

درس ششم - زمان حال

درس ششم - قسمت B

درس ششم - قسمت C

درس ششم - قسمت D

درس ششم - قسمت E

درس هفتم - فعل بودن قسمت A

درس هفتم - قسمت B

درس هفتم - قسمت C

درس هفتم - قسمت E

درس هشتم - فعالیت های روزانه

درس هشتم - قسمت B

درس هشتم - قسمت C

درس هشتم - قسمت E