فایل های صوتی کتاب مکالمه زبان انگلیسی + گرامر در 60 روز (دوره مقدماتی تا متوسطه)

لغات جلسه 0

لغات جلسه 1- معرفی خودتان

لغات جلسه 2 - فصلها ، روزها ، هوا

بحث جلسه 2 - فصل ها

لغات جلسه 3 - صفات جسمی

بحث جلسه 3 - ویژگی ها

لغات جلسه 4 - صفات شخصیتی

ادامه لغات جلسه 4 - شانس

لغات جلسه 5 - واژه های ضروری روزمره

حیوانات

رنگ های اصلی

میوه ها

بحث جلسه 5 - شانس

لغات جلسه 6 - ارتباط

لغات مرتبط با آدرس

لغات جلسه 7 - شغل

بحث جلسه 7 - ارتباط

بحث جلسه 8 - مشاغل

لغات جلسه 9 - پوشاک و خرید

بحث جلسه 9 - ادامه بحث کار کردن و شغل

لغات جلسه 10 -خوابیدن

بحث جلسه 10 -لباس

لغات جلسه 11 -تکنولوژی

بحث جلسه 11 - خوابیدن

بحث جلسه 12 - تکنولوژی

لغات جلسه 13 - زبان

بحث جلسه 13 - جمله سازی

بحث جلسه 13 - جمله سازی

بحث جلسه 13 - جمله سازی

لغات جلسه 14 -ترافیک و حمل و نقل

بحث جلسه 14 -زبان

لغات جلسه 15 -تفریح و سرگرمی

بحث جلسه 15 -حمل و نقل و ترافیک

لغات جلسه 16 -ازدواج

بحث جلسه 16 -تفریح

بحث جلسه 17 -ازدواج

لغات جلسه 18 -عصبانیت

بحث جلسه 18 -ازدواج

لغات جلسه 19 -سیستم آموزشی مختلط

بحث جلسه 19 -موضوع بدون فکر از قبل

لغات خاص فرودگاه و سفر هوایی که باید بدانید

لغات جلسه 20 - مرگ

بحث جلسه 20 - سیستم آموزشی مختلط

لغات جلسه 21 - هدیه

بحث جلسه 21 - مرگ

لغات جلسه 22 - مشکلات

بحث جلسه 22 - هدیه

بحث جلسه 23- مشکلات

بحث جلسه 24- مشکلات

لغات جلسه 25- دروغ گفتن

لغات جلسه 26- حسادت

بحث جلسه 26- دروغ گفتن

لغات جلسه 27- سن و زمان

بحث جلسه 27- حسادت

لغات جلسه 28- IQ و تلاش

بحث جلسه 28- سن و زمان

لغات جلسه 29- عشق و طلاق